Name: Xing Fang

Year of enrollment: 2022

Email: fangxing@stu.xmu.edu.cn

Research Fields: Network verification