Publication

[By Time] [By Type]

2024

 • Network Can Help Check Itself: Accelerating SMT-based Network Configuration Verification Using Network Domain Knowledge [pdf] [source code]
 • Xing Fang, Feiyan Ding, Bang Huang, Ziyi Wang, Gao Han, Rulan Yang, Lizhao You, Qiao Xiang, Linghe Kong, Yutong Liu, Jiwu Shu
  INFOCOM 2024 (CCF-A)

  2023

 • Flor: An Open High Performance RDMA Framework Over Heterogeneous RNICs [pdf]
 • Qiang Li, Yixiao Gao, Xiaoliang Wang, Haonan Qiu, Yanfang Le, Derui Liu, Qiao Xiang, Fei Feng, Peng Zhang, Bo Li, Jianbo Dong, Lingbo Tang, Hongqiang Harry Liu, Shaozong Liu, Weijie Li, Rui Miao, Yaohui Wu, Zhiwu Wu, Chao Han, Lei Yan, Zheng Cao, Zhongjie Wu, Chen Tian, Guihai Chen, Dennis Cai, Jinbo Wu, Jiaji Zhu, Jiesheng Wu, Jiwu Shu
  OSDI 2023 (CCF-A)

 • Accelerating SAT Solving Using Switching ASICs [pdf]
 • Zhenpei Huang, Xiwen Fan, Jinghui Jiang, Mingyuan Song, Lu Tang, Qiao Xiang, Jiwu Shu
  ICPADS 2023 (CCF-C)

 • What Appears Suboptimal May Surprise You: A Fixed-Rate Scheduling Policy for Geo-Distributed CoFlows [pdf]
 • Haoyu Liu, Feiyan Ding, Yao Wang, Qiao Xiang, Jiwu Shu, Haizhou Du, Linghe Kong, Xue Liu
  ICPADS 2023 (CCF-C)

 • Toward Reproducing Network Research Results Using Large Language Models [pdf]
 • Qiao Xiang, Yuling Lin, Mingjun Fang, Bang Huang, Siyong Huang, Ridi Wen, Franck Le, Linghe Kong, Jiwu Shu
  HotNets 2023 (CCF-C)

 • Beyond a Centralized Verifier: Scaling Data Plane Checking via Distributed, On-Device Verification [pdf] [Technical Report] [source code]
 • Qiao Xiang,Chenyang Huang, Ridi Wen, Yuxin Wang, Xiwen Fan, Zaoxing Liu, Linghe Kong, Dennis Duan, Franck Le,Wei Sun
  SIGCOMM 2023 (CCF-A)

 • Toward Privacy-Preserving Interdomain Configuration Verification via Multi-Party Computation [pdf] [Technical Report]
 • Huisan Xu, Qiuyue Qin, Xing Fang, Qiao Xiang, Jiwu Shu
  APNet 2023 (CCF-C)

 • Diagnosing Distributed Routing Configurations Using Sequential Program Analysis [pdf] [demo]
 • Rulan Yang , Xing Fang, Lizhao You, Qiao Xiang, Hanyang Shao, Gao Han, Ziyi Wang, Jiwu Shu, Linghe Kong
  APNet 2023 (CCF-C)

 • Toward a Unified Framework for Verifying and Interpreting Learning-Based Networking Systems [pdf]
 • Yangfan Huang, Yuling Lin, Haizhou Du, Yijian Chen, Haohao Song, Linghe Kong, Qiao Xiang, Qiang Li, Franck Le, Jiwu Shu
  IWQoS 2023 (CCF-B)

 • More than capacity: performance-oriented evolution of Pangu in Alibaba [pdf]
 • Qiang Li, Qiao Xiang, Yuxin Wang, Haohao Song, Ridi Wen, Wenhui Yao, Yuanyuan Dong, Shuqi Zhao, Shuo Huang, Zhaosheng Zhu, Huayong Wang, Shanyang Liu, Lulu Chen, Zhiwu Wu, Haonan Qiu, Derui Liu, Gexiao Tian, Chao Han, Shaozong Liu, Yaohui Wu, Zicheng Luo, Yuchao Shao, Junping Wu, Zheng Cao, Zhongjie Wu, Jiaji Zhu, Jinbo Wu, Jiwu Shu, Jiesheng Wu
  FAST 2023 (CCF-A)

  2022

 • Switch as a Verifier: Toward Scalable Data Plane Checking via Distributed, On-Device Verification [pdf]
 • Qiao Xiang, Ridi Wen, Chenyang Huang, Yuxin Wang, Franck Le

 • Toward low-latency end-to-end communication in 5G using interdomain edge peering [pdf]
 • Yuxin Wang, Qiao Xiang, Jiwu Shu, Geng Li, Linghe Kong
  NAI 2022

 • P4-DPLL: accelerating SAT solving using switching ASICs [pdf]
 • Jinghui Jiang, Zhenpei Huang, Qiao Xiang, Lu Tang, Jiwu Shu
  FFSPIN 2022